Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i na wniosek dyrektora placówki i Rady Rodziców;

 1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dziennie od 7.00-17.00;
 2. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00- 13.00;
 3. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00;
 4. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00
 1. Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu nr 83  wynosi 100.
 2. Przedszkole  nr 83 jest placówką złożoną z pięciu oddziałów.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole liczba dzieci w oddziale może być inna.
 5. Przedszkole nie posiada oddziałów integracyjnych.
 6. Przedszkole nie jest przedszkolem specjalnym.
 7.  Przedszkole jest placówką publiczną nieferyjną.

 

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.
  W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

  • czas pracy poszczególnych oddziałów
  • liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole
  • czas realizacji podstawy programowej w danym roku.
 2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci.

Ramowy rozkład dnia:

Realizacja podstawy programowej w godzinach od 8.00 do 13.00
Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela – wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.

Dzieci młodsze – Dzieci w wieku 3,4 lat
Dzieci starsze – Dzieci w wieku 5,6 lat

7.00 – 8.00

 • Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela (w grupach połączonych).

8.00 – 8.30

 • Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.
 • Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie.
 • Działania wspomagające rozwój dziecka – indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.

8.30 – 8.45

 • Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.
 • Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do posiłku.

8.45 – 9.15

 • Śniadanie oraz przygotowanie do zajęć programowych.

9.15 – 9.45

 • Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

9.45 – 10.00

 • Zabawa ruchowa i czynności porządkowe

10.00 – 11.00

 • Dzieci młodsze – zabawy swobodne i zorganizowane.
 • Dzieci starsze – zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową

11.00 – 12.15

 • Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinania guzików, suwaków).
 • Swobodne zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo – ogrodnicze, spacery i wycieczki (poznawanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola).
 • Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego.
 • Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.
 • Gry i zabawy ruchowe w Sali w przypadku złych warunków atmosferycznych.

12.15 – 12.30

 • Czynności higieniczno – porządkowe przygotowujące do posiłku

12.30 – 13.00

 • Obiad

13.00 – 13.15

 • Zabiegi higieniczne – mycie zębów i rąk

13.15 – 14.40 – Dzieci młodsze

 • Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę

13.15 – 14.00 – Dzieci starsze

 • Odpoczynek

14.00 – 14.50 – Dzieci starsze

 • Swobodna zabawa dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności.
 • Działania wspomagające rozwój dziecka – indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania.
 • Gry i zabawy ruchowe, badawcze, integracyjne
 • Dowolne zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne.
 • Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola.

14.50 – 15.00

 • Przygotowanie do posiłku i czynności higieniczno – porządkowe

15.00 – 15.20

 • Podwieczorek

15.20 – 17.00

 • Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, zabawy teatralne, tematyczne, inne wg zainteresowań.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych.
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze w Sali, praca w kąciku przyrody.
 • Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne lub inne w kącikach zainteresowań (w grupach łączonych).
 • Rozchodzenie się dzieci