Pomieszczenia przedszkola:

1) Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada 100 miejsca dla dzieci:

 • Cztery sale do zajęć dla poszczególnych grup wiekowych,
 • Salę gimnastyczną,
 • Pomieszczenia administracyjno- gospodarcze,
 • Kuchnię,
 • Szatnię dla dzieci,
 • Pomieszczenie na zajęcia logopedyczne,

2) Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego podzielonego na dwie części: dla grup młodszych i grup starszych.

Organami Przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola
  Dyrektor przedszkola planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę przedszkola zgodnie z przepisami prawa oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.
 2. Rada Pedagogiczna
  W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
 3. Rada Rodziców
  W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci. Jest ona społecznie działającym organem. Działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty art. 53 i 54

Pracownicy przedszkola:

STANOWISKO – WYMIAR ETATU

Dyrektor – 1

Nauczyciel – 9

Logopeda – 1

Kierownik gospodarczy – 1

Sekretarka – 1

Pomoc nauczyciela – 2

 Woźna oddziałowa – 4

Kucharka – 1

Pomoc kuchenna – 1

Dozorca – 2