Przedszkole jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest m.st. Warszawa – Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32.

Przedszkole działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ,
  • Aktu założycielskiego,
  • Statutu przedszkola