Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola nr 83 w Warszawie

 1. Praca wychowawczo- dydaktyczno – wychowawcza
  • Doskonalenie nauczycieli w zakresie koncepcji pedagogiki planu daltońskiego. (szkolenia, samokształcenie, nawiązanie wpółpracy z Toważystwem Daltońskim)
  • Uświadomienie kadrze pedagogicznej roli nauczyciela, który ma być strategiem, inicjatorem, konsultantem, dopiero na końcu osobą pomagającą i oceniającą. Zgodnie z maksymą Helen Parkhaust, „Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko, co dziecko potrafi nauczycielowi zrobić nie wolno”
  • Zakup pomocy dydaktycznych z zakresu prdagogiki daltońskiej
  • Wykorzystywanie elementów pedagogiki daltońskiej w pracy wychowawczo-dydaktycznej- rozwijanie samodzielności , odpowiedzialności, współpracy
  • Rozszerzenie współpracy ze środowiskiem w celu uatrakcyjnienia oferty przedszkola
  • Kontynuacja rozpoczętych w bieżącym roku działań z zakresu treningu uważności (szkolenie dla nauczycieli)
  • Kontynuacja realizacji programu autorskiego „Chcę nauczyć się zrobić to sam” w zakresie rozwijania samodzielności samoobsługowej i poznawczej dziecka, poczucia własnej wartości,
  • Realizacja programu autorskiego „Jestem bezpiecznym przedszkolakiem” dotyczącego zapoznawania dzieci z zasadami bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, uświadamiania konieczności ich przestrzegania, dbania o zdrowie i własne bezpieczeństwo (współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejska, lekarzem, dietetykiem). Zapoznanie dzieci zasadami udzielania pierwszej pomocy,
 2. Stworzenie koncepcji rozwijania sprawności fizycznej poprzez
  • Hartowanie emocjonalne (wprowadzanie elementów współzawodnictwa i rywalizacji)
  • Nawiązanie współpracy z uczelniami kształcącymi specjalistów w zakresie wychowania fizycznego (pozyskanie wolontariuszy)
  • Zapoznanie dzieci z różnymi dyscyplinami sportowymi
  • Stworzenie cyklu zajęć zachęcajacych do ruchu przy muzyce
  • Organizowanie wewnątrzprzedszkolnych spartakiad sportowych przy współudziale rodziców
 3. Wykorzystywanie metod aktywizujących na zajęciach, stwarzanie możliwości twórczego działania
 4. Dalsza realizacja programu wychowawczego , który ma kształtować wartości takie jak:
  • Postawa szacunku do siebie i innych
  • Dzanowanie potrzeb drugiego człowieka
  • Niesienie pomocy słabszym i potrzebującym
  • Wyrażanie emocji w sposób kontrolowany
  • Przynależność narodowa
 5. Praca nad budowaniem tradycji przedszkola
  • Logo
  • Hymn przedszkola
  • Spotkania absolwentów
 6. Integracja całej społeczności przedszkolnej w celu poprawy jakości pracy placówki, realizacji wspólnego celu jakim jest wspieranie rozwoju dzieci (nauczyciele, obsługa, rodzice),
 7. Współpraca z rodzicami:
  • Kontynuacja programu autorskiego „Bądźmy razem a nie obok” , modyfikacja kontraktów (ich indywidualizacja)
  • Kontynuowanie spotkań integracyjnych dla dzieci i rodziców ze wszystkich grup na których rodzice razem z dziećmi mają możliwość różnorodnych działań (zabawy, zajęcia plastyczne, techniczne, kulinarne)
  • Organizacja zajęć adaptacyjnych dla najmłodszych przedszkolaków
  • Organizacja imprez integracyjnych na powietrzu np. („Piknik Rodzinny”, Wspólna zabawa z rodzicami z okazji Dnia Dziecka, przedszkolna spartakiada sportowa)
  • Kontynuacja udziału w akcjach charytatywnych
 8. Dalsze systematyczne wzbogacanie bazy przedszkola poprzez:
  • Doposażenie w sprzęt (tablica multimedialna, projektor, nowe komputery)
  • Doposażenie sal w celu właściwego zagospodarowania przestrzeni edukacyjnej, służące rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci Wyposażenie ich w sprzęt oraz zabawki aktywizujące
  • Prace modernizacyjne i remontowe planowane do wykonania w ramach starania o wykonanie remontu ogrodu przedszkolnego, elewacji budynku, ogrodzenia i innych niezbędnych prac remontowych