Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola nr 83
w Warszawie

1. Praca wychowawczo- dydaktyczna:
• Zapoznanie Rady Pedagogicznej z teorią inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, która opiera się na rozwijaniu mocnych stron dziecka. Głównym celem pedagoga jest identyfikacja i rozwinięcie zainteresowań oraz silnych stron intelektu. Zakłada ona, że każdy człowiek ma wiele talentów i zdolności, które warto rozwijać.
• Obserwowanie dzieci, planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania u dzieci zdolności, które stanowią ich mocną stronę. Budowanie poczucia własnej wartości. Odkrywanie dziedzin i zagadnień, w których dzieci mogą wykazać swoje kompetencje.
• Zapoznanie Rady Pedagogicznej z metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, która:
• wspomaga prawidłowy rozwój dziecka poprzez ruch,
• uczy nawiązywania kontaktu emocjonalnego i wzrokowego,
• uczy współdziałania z partnerem,
• rozwija poczucie bezpieczeństwa i zaufania do drugiego człowieka,
• kształtuje orientację w przestrzeni, świadomość własnego ciała,
• pozwala wykorzystać nagromadzoną energię, wykorzystać siłę,
• uczy koncentrowania się na wykonywanym zadaniu,
• kształtuje poczucie własnej wartości i pewności siebie,
•  wyzwala wśród uczestników radosny nastrój.

Metoda ta dedykowana jest dla dzieci:
•  z zaburzeniami emocjonalnymi różnego rodzaju,
•  z zaburzeniami neurologicznymi,
•  z zaburzeniami zachowania,
•  pochodzących z niekorzystnych środowisk wychowawczych,
•  z deficytami w zakresie wzroku i słuchu,
•  z zaburzeniami koncentracji i uwagi,
•  w spektrum autyzmu,
•  z niepełnosprawnościami ruchowymi,
•  dla wszystkich dzieci z kłopotami w zakresie świadomości ciała.

• Kontynuacja rozpoczętych w bieżącym roku działań stosowania w pracy wychowawczo-dydaktycznej treningu uważności, ćwiczeń wyciszających, relaksacyjnych, akceptowalnego wyrażania wszelkich emocji.
• Szkolenie i samodoskonalenie nauczycieli i w zakresie Teorii inteligencji wielorakich oraz metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
• Zakup pomocy dydaktycznych z zakresu Teorii inteligencji wielorakich oraz Metody Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
• Kontynuacja działań nauczycieli w zakresie koncepcji pedagogiki planu daltońskiego, treningu uważności.
• Kontynuacja realizacji programu autorskiego „ Mamo, Tato – chcę nauczyć się zrobić to sam” w zakresie rozwijania samodzielności samoobsługowej i poznawczej dziecka, poczucia własnej wartości.
• Kontynuacja realizacja programu autorskiego „Jestem bezpiecznym przedszkolakiem” dotyczącego zapoznawania dzieci z zasadami bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, uświadamiania konieczności ich przestrzegania, dbania o zdrowie i własne bezpieczeństwo (współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejska, lekarzem, dietetykiem, zapoznanie dzieci zasadami udzielania pierwszej pomocy).
• Rozszerzenie współpracy ze środowiskiem w celu uatrakcyjnienia oferty przedszkola.
• Wykorzystywanie metod aktywizujących na zajęciach, stwarzanie możliwości twórczego działania.
• Kontynuacja działań zmierzających do integracji całej społeczności przedszkolnej w celu poprawy jakości pracy placówki, realizacji wspólnego celu, jakim jest wspieranie rozwoju dzieci (nauczyciele, obsługa, rodzice, najbliższe środowisko).
2. Współpraca z rodzicami:
• Zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych przedszkolaków prowadzone
metodą Weroniki Sherborne.
• Spotkania integracyjne dla dzieci i rodziców ze wszystkich grup, na których rodzice razem z dziećmi mają możliwość różnorodnych działań na terenie przedszkola (zabawy, zajęcia plastyczne, techniczne, kulinarne, prezentacja swojego hobby, zawodu, czytanie literatury dziecięcej).
• Organizacja imprez integracyjnych na powietrzu np. wspólna zabawa z rodzicami z okazji Dnia Dziecka, przedszkolna spartakiada sportowa, warsztaty plastyczne).
• Comiesięczne spotkania z członkami Rady Rodziców w celu poprawy komunikacji między organami przedszkola.
• Spotkania świąteczne w formie warsztatów plastyczno-technicznych dla dzieci i rodziców.
• Organizacja wewnątrzprzedszkolnych konkursów dla dzieci i ich rodziców,
• Realizacja projektów skupionych wokół wybranej tematyki, które angażują całą przedszkolną społeczność.

 

3. Wzbogacanie bazy przedszkola poprzez:
• Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne wspomagające działania nauczycieli z zakresu Teorii inteligencji wielorakich, Metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
• Systematyczne doposażenie sal w celu właściwego zagospodarowania przestrzeni edukacyjnej, służące rozwijaniu zainteresowań i mocnych stron dzieci.
• Zakup sprzętu, akcesoriów koniecznych do zorganizowania wypoczynku dla wszystkich chętnych dzieci (kąciki relaksacyjne, karimaty, pufy, materace itd. ).
• Założenie klimatyzacji w salach dziecięcych.
• Działania zmierzające do wykonania o wykonanie remontów:
•  instalacji wodno- kanalizacyjnej,
•  elewacji i tarasu,
•  pomieszczeń kuchennych,
•  węzła cieplnego,
•  wymianę drzwi wewnętrznych.