KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 83     z siedzibą w
Warszawie 02-591 ul. St. Batorego 35, reprezentowane przez dyrektora Mariolę
Ogrodowską, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych;
2) Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Nr 83 jest Renata Zarzeczna,
Email: rzarzeczna.iod@dbfomokotow.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane i gromadzone w trybie art.6 ust.1 lit.c i art.9 ust.2
lit.g oraz art.6 ust.1 lit.a i art.9 ust.2 lit.a RODO w związku z ustawą – Prawo Oświatowe i
Ustawą o Systemie Informacji Oświatowej ;
4) Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na
podstawie i w granicach przepisów prawa;
5) Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania
dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia oraz wniesienia sprzeciwu;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat
7) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w
zgodności z art. 77 RODO;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Oznacza to, że
jest Pani/Pan zaobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowanej.