Deklaracja dostępności Strony internetowej Przedszkola nr 83 w Warszawie

Przedszkole nr. 83 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 83 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2024

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 28.03.2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariola Ogrodowska.
 • E-mail: p83@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 825 90 24

Dostępność architektoniczna

Budynek przedszkola znajduje się na terenie ogrodzonym bezpośrednio przy ulicy Batorego 35. Istnieje możliwość wjazdu przez bramę na niewielki parking na terenie przedszkola. Wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika. Po lewej stronie na wysokości 150 cm znajduje się domofon. Dla „gości” przypisany jest numer 6. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedszkole mieści się na parterze oraz 1 piętrze.
Dyrektor placówki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w razie potrzeby.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 83 w Warszawie
 • Adres: Przedszkole nr 83
  ul. Stefana Batorego 35
  02-591 Warszawa
 • E-mail: p83@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 825 90 24

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.