ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA CZAS PRZEBYWANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU PO GODZ. 13

Zwalnia się z opłaty stałej za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:
Wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st.Warszawy;oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.
Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia = 1312,50 zł brutto
Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 71b ust.3 ustawy o systemie oświaty)
Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75% a nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia = 1750 zł brutto opłata wynosi 50% pełnej kwoty
(minimalne wynagrodzenie w 2015r. wynosi 1750zł)

Jeżeli do przedszkola uczęszcza dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do żłobka lu przedszkola na terenie miasta stołeczenego Warszawy wysokość oplaty wynosi 75% pełnej kwoty
II.

Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola pobierają i składają
u dyrektora przedszkola.